Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def BoundedDistribLattice.to_BoundedLattice

Modification history