Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def Kuratowski_embedding.ℓ_infty_ℝ

Modification history