Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def Kuratowski_embedding.nonempty_compacts.Kuratowski_embedding

Modification history