Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def Set.hereditarily

Modification history