Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def affine_map.homothety_affine

Modification history