Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def algebraic_geometry.PresheafedSpace.restrict_stalk_iso

Modification history