Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def algebraic_geometry.Scheme.affine_basic_open

Modification history