Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def algebraic_geometry.Scheme.pullback.pullback_fst_ι_to_V

Modification history