Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def antilipschitz_with

Modification history