Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Def category_theory.sieve.galois_insertion_of_split_epi

Modification history