Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem BoundedLattice.forget_Lattice_PartialOrder_eq_forget_BoundedOrder_PartialOrder

Modification history