Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem Fintype.skeleton.ext

Modification history