Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem add_monoid_algebra.of'_apply

Modification history