Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem algebra.lmul_apply

Modification history