Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem algebra.map_zero

Modification history