Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem algebra.of_id_apply

Modification history