Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem algebra.to_comap_apply

Modification history