Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem algebraic_geometry.Scheme.pullback.pullback_fst_ι_to_V_fst

Modification history