Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem algebraic_geometry.Scheme.pullback.pullback_p1_iso_inv_fst

Modification history