Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem algebraic_geometry.stalk_map_to_stalk

Modification history