Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem box_integral.prepartition.split_many_insert

Modification history