Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem bracket_apply

Modification history