Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem bundle_mfderiv_chart_symm

Modification history