Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem cInf_singleton

Modification history