Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem cSup_empty

Modification history