Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem caratheodory.shrink

Modification history