Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem list.exists_mem_ne_one_of_prod_ne_one

Modification history