Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem list.neg_one_mem_of_prod_eq_neg_one

Modification history