Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem pi0_preimage_singleton

Modification history