Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem szemeredi_regularity

Modification history