Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem szemeredi_regularity.edge_density_chunk_uniform

Modification history