Mathlib v3 is deprecated. Go to Mathlib v4

Theorem pi.algebra_map_apply

Modification history